ALGEMENE VOORWAARDEN SDGM

1. ALGEMEEN

A. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SDGM met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en offertes en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Aan geen ander staat vrij gebruik te maken van deze voorwaarden. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart klant akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van SDGM . Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van SDGM en op verzoek van de klant schriftelijk verkrijgbaar. Door het ondertekenen van een overeenkomst met SDGM geeft de klant aan te hebben kennisgenomen van de algemene voorwaarden die op de website van SDGM staan vermeld. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, waaronder advieswerk, (audiovisuele) media-activiteiten, programmeerwerk, webontwerp, domeinregistratie, installatie en webhosting, door SDGM , waarvan de naam is vastgelegd bij de Kamer v. Koophandel dossiernummer: 12065961

B. SDGM is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of op nader aangegeven datum middels een schriftelijke mededeling op de website van SDGM . Indien de klant zich niet in de wijzigingen kan vinden heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wijzigingen de gelegenheid schriftelijk op papier (dus niet per email) tegen de nieuwe voorwaarden bezwaar te maken. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard

C. Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen zijn slechts geldig indien en voor zover zij in overleg met SDGM schriftelijk tot stand zijn gekomen en door SDGM als zodanig zijn aanvaard en toegevoegd aan de overeenkomst.

2. AANBIEDINGEN EN HET TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST

A. Alle door SDGM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De offertes hebben tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 1 maand te rekenen vanaf de datum van de offerte.

B. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de klant SDGM heeft bereikt: deze acceptatie brengt met zich mede dat de klant bekend is en zich verenigd heeft met deze algemene voorwaarden en - voor zover nodig - afstand doet van enige toepasselijke verklaring van eigen inkoopvoorwaarden.

C. Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte een voorbehoud of wijziging in welke hoedanigheid en van welke aard dan ook, door de klant is aangebracht, komt in afwijking van het vorige lid de overeenkomst eerst tot stand nadat SDGM aan de klant schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen in de offerte in te stemmen. Voor zoverre enige wijzigingen als bedoeld zouden leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.

D. Alle de door SDGM opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.

3. DE OVEREENKOMST

A. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden tenzij anders overeengekomen en in de overeenkomst met de klant vermeld. Na afloop van deze termijn vindt stilzwijgend verlenging plaats behoudens tijdige opzegging door de klant of door SDGM zoals hierna omschreven onder B. Restitutie van gelden bij tussentijdse beëindiging van de looptijd van de overeenkomst door de klant is niet mogelijk, aangezien de hoogte van de veelal maandelijkse abonnementskosten is afgestemd op de vermelde tijdsperiode in de overeenkomst.

B. Opzegging van een jaarcontract dient minimaal vier weken voor het einde van de termijn te geschieden en geldt tegen het einde van de bedoelde termijn. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk op papier gebeuren (dus niet per e-mail), waarbij als opzegdatum geldt de datum dat SDGM de opzegging daadwerkelijk heeft ontvangen.

C. Indien na het door de klant sluiten van de overeenkomst voor het gebruik maken van de diensten van SDGM , een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs indien deze zich voordoet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Prijsverhogingen van na de periode van 3 maanden zijn voor risico van de klant, doch deze heeft als dan gedurende een maand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij gebreke waarvan hij geacht wordt - stilzwijgend - zich akkoord te verklaren met de verhoogde prijs.

D. Voor zover SDGM ten behoeve van de werkzaamheden dient te verrichten uit welke hoofde dan ook welke niet in de tussen partijen zijn begrepen, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en extra in rekening gebracht.

E. Het overschrijden van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer per gebeurtenis en/of tijdsperiode wordt extra in rekening gebracht. Dat geschiedt conform de bepalingen en de vermelde bedragen in de overeenkomst. Daarbij geldt dat de logfiles en administratie van SDGM het dwingende bewijs leveren van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer; deze zijn derhalve bepalend, behoudens overtuigend tegenbewijs door de klant.

F. 1.SDGM is te allen tijde gerechtigd, voor zover op enig moment mocht blijken dat de klant valse of verkeerde persoongegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze - indien de ernst dit rechtvaardigt - deze te ontbinden. Gedurende de tijd van opschorting blijft de klant gehouden te betalen.
2. Onverminderd het overigens bepaalde wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst op het tijdstip waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
3. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is daarbij aansprakelijk voor de door SDGM geleden schade, waaronder begrepen winstderving en administratiekosten.

4. BETALING

A. Voor betaling van goederen en / of diensten dient de klant SDGM te machtigen zodat de verschuldigde bedragen automatisch (eenmalig of periodiek) kunnen worden afgeschreven van een nader aan te geven betaalrekening. Indien met de klant een andere betaalwijze is overeengekomen, geen machtiging is verstrekt of een afschrijving door de bank wordt gestorneerd, dienen alle facturen door de klant te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de klant aansprakelijk voor de door SDGM geleden schade zoals winstderving en de kosten van ingebrekestelling. Indien SDGM tot buitenrechtelijke incasso overgaat, komen de extra kosten daarvan voor rekening van de klant. Alle verdere kosten en incassokosten c.q. wettelijke gerechtskosten komen verder volledig voor rekening van de klant. Totdat SDGM het verschuldigde bedrag daadwerkelijk en volledig op zijn bankrekening heeft ontvangen is SDGM gerechtigd, zonder verdere vergoeding, per direct zijn diensten voor de klant gedeeltelijk of geheel te beëindigen. Indien betaling 30 dagen na factuurdatum niet is voldaan behoudt SDGM het recht . conform de regeling zoals vermeld in Boek 6 BW artikel 199 a sub - de klant een separate rentenota te doen toekomen, zonder eerdere voorafmelding en / of nadere ingebrekestelling. Een en ander conform de Europese Wetgeving en voornoemd artikel alsmede toekomstige aanvulling op dit artikel.

B. De klant kan geen gebruik maken van de diensten van SDGM zolang hij geen volledige betaling heeft gedaan .Zijn verzoek en in zijn opdracht . bijvoorbeeld bij een domeinregistratie bedrijf als de Stichting Domeinregistratie - aangevraagde domeinnaam / -namen blijven volledig ter beschikking en eigendom van SDGM , zulks ongeacht de rechten welke de klant op deze domeinnaam zou kunnen doen gelden, waarvan hij geacht wordt uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan tot volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden, waarna zijn aanspraken weer herleven. Indien de Stichting Domeinregistratie akkoord kan gaan met een verhuizing of opheffing van een domeinnaam blijft de verplichting tot betaling aan SDGM door de klant in rechte bestaan als een aangegane verkoopovereenkomst. SDGM draagt geen enkele verantwoordelijkheid en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het verliezen van recht(en) op domeinna(a)m(en) van de klant; ook niet wanneer de aangevraagde domeinnaam tussentijds / inmiddels door derden wordt aangevraagd en verkregen. Voor het tijdig verlengen van de geregistreerde domeinnaam blijft de klant zelf verantwoordelijk. De termijn voor een domeinregistratie bedraagt 12 maanden na toewijzing. Door SDGM geregistreerde domeinnamen kunnen uiterlijk 45 dagen voor de vervaldatum van de domeinnaam uitsluitend schriftelijk op papier (niet per mail) worden opgezegd, waarbij SDGM zal zorgdragen voor het tijdig opheffen van de opgezegde domeinnaam. Opzeggen van domeinnamen binnen de termijn van 45 dagen voor de vervaldatum is niet mogelijk; op kosten van de klant wordt de domeinnaam in dat geval voor een periode van 12 maanden verlengd.

C. Betalingen dienen door de klant te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de klant op verrekening met een vordering op SDGM is uitgesloten. SDGM behoudt zich het recht voor om verschuldigde bedragen af te schrijven van de bankrekening van de klant, dan wel de klant te factureren voor aanvang van de nieuw overeengekomen contracttermijn of voorafgaande aan een nieuwe verlenging van een bestaande contracttermijn.

D. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de klant aangeeft dat de ontvangen betaling betrekking heeft op een factuur met een latere factuurdatum.

E. SDGM is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de klant. Indien noodzakelijk kan SDGM naar aanleiding hiervan een redelijke zekerheid . in de vorm van contante betaling een waarborgsom of bankgarantie . voor nakoming van betalingsverplichtingen van de klant verlangen. Klant is verplicht op eerste verzoek van SDGM daartoe een dergelijke zekerheid te verstrekken. Over de waarborgsom of bankgarantie wordt geen rente vergoed.

F. Indien de klant niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, wordt dit schriftelijk of mondeling aan de klant meegedeeld. Er wordt een nieuwe en laatste termijn van betaling vastgesteld. Indien ook binnen deze termijn niet wordt betaald, dan wordt de klant zonder nadere aanvullende herinnering van rechtswege in gebreke gesteld. Indien de kosten van domeinnamen niet tijdig door de klant worden betaald, behoudt SDGM het recht deze domeinnamen eenzijdig en zonder voormelding terug te geven aan het domeinregistratie bedrijf waardoor deze namen weer vrij en opnieuw door derden kunnen worden aangevraagd c.q. worden geregistreerd. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling en bij in gebreke blijven hiervan zal eventueel optredende directe schade en vervolgschade niet door SDGM worden vergoed.

5 LEVERING / LEVERTIJD

A. Onder levering wordt verstaan de indiensttreding van de in de overeenkomst bedoelde aansluiting en de indienststelling van het in de overeenkomst bedoelde gebruik van de SDGM computers / servers en de verbindingen die door deze computers / servers met het internet worden gemaakt.

B. De klant dient zelf zorg te dragen en is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben en functioneren van de noodzakelijke hard- en software, licenties, randapparatuur en verbindingen om de levering/diensten van SDGM mogelijk te maken.

C. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de klant bij aanvang van de overeenkomst menen dat zijdens SDGM geen tijdige levering heeft plaatsgevonden, dient de klant SDGM in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht vervolgens opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die volledig aan SDGM zijn toe te rekenen, dan is de klant gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en heeft hij recht op restitutie van al betaalde gelden voor de lopende abonnementsperiode.

D. Behalve de bij bovenvermeld punt .C. vermelde restitutie kan de (potentiële) klant geen aanspraak maken op enige vergoeding door SDGM van de geleden schade, bijvoorbeeld ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij hij kan bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SDGM.

E. Naast de levering van wat hierboven in artikel 5A staat vermeld, krijgt de klant de mogelijkheid om voor ondersteuning, op werkdagen van 18:00 tot 20:00 uur, gebruik te maken van de SDGM helpdesk door middel van E-mail en telefoon. Deze service is bij de prijs inbegrepen.

6. VERPLICHTINGEN SDGM

A. SDGM draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig de overeenkomst( het contract), waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan deze overeenkomst te voldoen. SDGM aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als deze overeenkomst op enig moment niet gerealiseerd kan worden.

B. SDGM is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.

C. Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
2. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
3. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
6. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
7. het afsplitsen van (computer)processors die na het verbreken van de (on line) verbinding met SDGM blijven lopen binnen SDGM of het internet;
8. het verspreiden van computervirussen.

D. Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.

E. SDGM is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan SDGM alle schade ten gevolge van de overtreding door SDGM of door derden geleden te vergoeden. niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:
1. indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6-C en 6-D overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
2. indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het .down. gaan of onbereikbaar worden van de server van SDGM ;
3. indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

F. SDGM heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is SDGM aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van Credit Card betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld is voor verantwoording van opdrachtgever.

G. het is opdrachtgever niet toegestaan de site aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

H. Indien de door opdrachtgever gegenereerde of gebruikte hoeveelheid dataverkeer de in de Overeenkomst omschreven hoeveelheid overschrijdt, is SDGM gerechtigd de tarieven overeenkomstig aan te passen.

I. SDGM draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

J. SDGM is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

K. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de huurprijs van de applicatie.

7. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

A. De klant beschadigt de systemen van SDGM niet en start geen processen/programma\'s op de servers / computers van SDGM waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze schade zouden kunnen toebrengen en/of overige internetgebruikers tijdelijk of permanent zouden kunnen hinderen. Het is de klant niet toegestaan processen te laten lopen als er geen directe verbinding is met het systeem, tenzij anders overeengekomen.

B. Schade aan SDGM of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met het vorige lid kan op de desbetreffende klant langs juridische weg worden verhaald.

C. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de klant ter beschikking gestelde diskruimte te gebruiken voor handelingen en / of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare (rechts)orde, de Netiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: Spamming (het moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), het onderhouden van Warez sites, illegale MP3 sites/files en/of andere sites met illegale software, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met intellectueel eigendom van derden. Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie in brede zin van het woord , bedreiging of het op andere wijze lastigvallen van personen, en het zonder toestemming binnendringen van andere computersystemen op internet (hacken) waarbij de klant enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid zijn nadrukkelijk verboden.

D. SDGM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de klant verstrekte aansluiting tot en het gebruik van de SDGM systemen buiten gebruik te stellen wanneer de klant handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en/of zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de klant in dat geval verplicht de factuur volledig en op eerste verzoek te voldoen. Alle diensten die SDGM aan de klant verleent mag/mogen alleen worden gebruikt voor legale doeleinden en niet in strijd zijn met het Nederlands of internationaal recht.

E. Indien de ernst van de handeling of gedraging van de klant zoals eerder omschreven dit rechtvaardigt heeft SDGM het recht met onmiddellijke ingang en zonder verdere ingebrekestelling de aansluitingen te beëindigen, zulks zonder restitutie van reeds betaalde gelden/facturen.

F. SDGM is niet aansprakelijk voor enige claims en/of schade aan derden, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door de hierboven vermelde gedragingen en/of handelingen van de klant. De klant vrijwaart SDGM tegen aanspraken van derden uit dien hoofde. Klant verplicht zich SDGM direct op de hoogte te stellen als klant claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van de klant op het internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na beëindiging van de overeenkomst.

G. Het is de klant niet toegestaan zijn account en/of ander uit de overeenkomst voortvloeiend recht aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij SDGM hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

H. De klant is het niet toegestaan hem door SDGM ter beschikking gestelde software te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De klant mag aan de software, alsmede aan door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen toebrengen zonder uitdrukkelijke toestemming van SDGM . Om misbruik van, en licentieproblemen met aangekochte software te voorkomen, vindt de overdracht van de originele software alleen indien daadwerkelijk noodzakelijk en slechts plaats nadat de betaling van de eindfactuur aantoonbaar door de klant heeft plaatsgevonden.

I. Een gebruikersnaam is strikt persoonlijk en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de betreffende klant. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van SDGM gebruik te laten maken.

J. Klant verplicht zich te houden aan de internationale wetten en verdragen aangaande intellectueel eigendom en/of Copyright. Klant zal niets op een SDGM server plaatsen waarvan hij niet zeker is dat de klant het intellectueel eigendom en/of Copyright bezit. Op auteursrechtelijke gegevens is de bescherming van toepassing zoals is vermeld in de Auteurswet 1912 en toekomstige aanvullingen hierop.

8. BEHEER VAN DE SDGM - SYSTEMEN

A. SDGM is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de SDGM systemen (tijdelijk) buiten gebruik te (laten) stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of herstel van de systemen, dan wel vanwege verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen. In geval de systemen worden gehackt (c.q. hacking, DOS-attacks, virussen, wormaanvallen etc.) kan en mag SDGM zonder enig vooroverleg met de klant per direct de systemen gedeeltelijk of geheel uitschakelen om verdere schade aan de systemen en aan apparatuur, eventueel van derden, te voorkomen. In dit geval kan SDGM zich zondermeer beroepen op overmacht.

B. SDGM is gerechtigd, zonder voorafgaande melding aan de klant, wijzigingen aan te brengen in de standaard log-in procedure.

C. SDGM is nimmer aansprakelijk voor schade en mogelijke vervolgschade van de klant als gevolg van het onder voorgaande reden gestelde behoudens grove schuld of opzet zijdens SDGM.

9. AANSPRAKELIJKHEID

A. SDGM kan vooraf de klant niet garanderen, dat het gebruik van internet door de klant via de diensten van SDGM geschikt is voor het doel dat de klant daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan SDGM kenbaar is gemaakt, tenzij tussen partijen het tegendeel is overeengekomen. SDGM zal de klant zo goed mogelijk over de mogelijkheden informeren. De klant doet afstand van zijn recht op vernietiging van de overeenkomst wegens dwaling.

B. SDGM is bij een haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst met een klant - behoudens opzet of grove schuld zijdens SDGM - als uiteraard ook bij overmacht (zie o.m. artikel 7C. ) niet aansprakelijk voor door de klant eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving etc. De klant is uitdrukkelijk zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.

C. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers- / domeinnaam, wachtwoorden en emailadressen. SDGM is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. SDGM is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de klant op haar systemen werden geplaatst.

D. SDGM zal naar beste weten zorg en maatregelen nemen om zogenaamd producteigen technische problemen van soft- en hardware (o.a. virusinfectie en hacking) te voorkomen. Mocht zich toch onverhoopt dit soort problemen voordoen welke voor de klant schade zouden veroorzaken uit welke hoofde dan ook, dan is SDGM daarvoor nimmer aansprakelijk en beroept zich op overmacht.

E. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op SDGM te verrekenen met aan SDGM verschuldigde gelden.

10. GESCHILLEN

A. Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

B. Op alle overeenkomsten en transacties van SDGM is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

C. Mocht de klant een klacht hebben over SDGM dan dient de klant deze klacht zo spoedig mogelijk eerst schriftelijk, dan wel per e-mail, aan SDGM voor te leggen en haar in de gelegenheid te stellen deze klacht, indien deze wordt erkend, te verhelpen

D. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

11. ALGEMEEN

A. Definitie programmeerwerk. Onder programmeerwerk wordt verstaan alle in opdracht van de klant op maat ontworpen en gemaakte programmatuur en/of gemaakte of aangekochte (standaard) software. Onder webontwerp wordt verstaan het op verzoek van de klant ontwikkelen c.q. plaatsen van websites t.b.v. internet.

B. Toepasselijkheid voorwaarden. Ten aanzien van het door SDGM in opdracht van de klant verrichte programmeerwerk zijn de hierboven genoemde algemene voorwaarden van toepassing.

C. Annulering. Bij annulering van de overeenkomst (ook voordat aan enig aspect van de overeenkomst uitvoering is gegeven) door de klant is deze een schadevergoeding van 30% verschuldigd van hetgeen de klant bij doorgang van de overeenkomst zou hebben moeten betalen. Deze prijsafspraak kan hierbij mondeling en/of schriftelijk zijn overeengekomen.

D. Voor omschrijving en gevolgen van meerwerk wordt uitdrukkelijk verwezen naar het bepaalde in artikel 3D als eerder vermeld.

E. Domeinnaam. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaam extensie voorwaarden worden gesteld door de betreffende domeinregistratie bedrijven (instantie die betreffende domeinnaam of extensie uitgeeft) dient de klant aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan SDGM het recht heeft de toegekende domeinregistratie van de klant ongedaan te maken, dan wel de registratieprocedure voor de klant te staken. Tot nader tijdstip dient bij het aanvragen van bijvoorbeeld een NL-registratie op eerste verzoek door de klant binnen 10 dagen een recent uittreksel van zijn of haar Kamer van Koophandelinschrijving en/of een vrijwaringformulier van de Stichting Internet Domeinregistratie te worden overlegd. De klant is verplicht op het eerste verzoek van SDGM daartoe alle documentatie dan wel volledige informatie te verstrekken dan wel alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de juiste registratie van een aangevraagde domeinnaam, bij gebreke waarvan SDGM heeft de toegekende domeinregistratie van de klant ongedaan kan maken dan wel de registratieprocedure te staken en de overeenkomst met de klant te beëindigen. De klant machtigt SDGM reeds nu tot het doen van deze rechtshandeling uit naam, hetgeen echter niet betekent dat SDGM verantwoordelijk kan worden gehouden voor het uit eigen beweging versturen van benodigde informatie naar de betreffende instanties. De eindverantwoordelijkheid ligt hierbij te allen tijde bij de klant. Bij een aanvraag van een zgn. BIZ domeinregistratie dient de klant daarmee een zakelijke bedoeling te hebben en geldt tevens dat de klant op eerste verzoek van SDGM verplicht is een recent uittreksel van de KvK te overleggen. Dit alles met uitzondering voor klanten (particulieren) voor wie geen inschrijving bij de KvK noodzakelijk is.

12. KWALITEIT en AANSPRAKELIJKHEID

A. SDGM verbindt zich in de overeenkomst om zich in te spannen programmatuur en/of software te leveren die de prestaties leveren zoals door de klant verzocht en in de offerte omschreven. De kwaliteit van de programmatuur/software wordt mede bepaald door het door de klant aangeleverde (hardware)materiaal, waarvoor SDGM uiteraard niet kan instaan en geen enkele aansprakelijkheid kan erkennen.

B. Voor zover de programmatuur/software daadwerkelijk niet aan de tussen partijen gesloten overeenkomst zou beantwoorden en sprake is van een toerekenbare tekortkoming door SDGM, is SDGM uitsluitend verplicht tot kosteloos herstel van het vervaardigde werk, zonder dat de klant daarnaast aanspraak kan maken op (vervangende en/of aanvullende) schadevergoeding.

C. De klant is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door hem gebruikte hardware en randapparatuur waarop de programmatuur/software dient te werken. Hij draagt zelf de verantwoordelijkheid om te zorgen voor apparatuur die voldoet aan de vereiste technische specificaties, althans deze correct aan SDGM door te geven voor zover vereist voor het ontwikkelen van de programmatuur.

D. De klant is niet bevoegd door hem vermeende vorderingen op SDGM te verrekenen met aan SDGM verschuldigde gelden.

13. EXONORATIE CLAUSULE

SDGM is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het tijdelijk uitvallen (offline gaan) van een website wegens het bevinden van tijdelijke of permanente bugs (ontwerpfouten) in soft- en hardware dan wel het plaatsvinden van miscommunicatie tussen gebruiker en het internetsysteem c.q. servers.

14. SLOTBEPALING

Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van iedere door SDGM aangegane transactie / prestatie jegens de klant. Deze voorwaarden zijn bindend en onvergankelijk. Aanvullingen kunnen tussentijds worden toegevoegd. Bij het uitbrengen van nieuwe of gewijzigde voorwaarden zijn alle algemene voorwaarden met een voorgaande wijzigingsdatum komen te vervallen, met in acht name van het vermelde bij artikel 1.C. In alle gevallen, waarin deze algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij SDGM

Interesse in één van onze produkten of hulp nodig, neem dan contact met ons op:

Vul uw naam in, dit veld is verplicht.
Dit veld is correct ingevuld.
Vul een geldig telefoonnummer in.
Dit veld is correct ingevuld.
Vul een geldig e-mail adres in, dit veld is verplicht.
Dit veld is correct ingevuld.
Vul dit veld in, dit veld is verplicht.
Dit veld is correct ingevuld.

Contact

Mocht u vragen hebben over onze produkten of diensten, neem dan gerust contact met ons op via het formulier wat u hiernaast kunt vinden. We zullen uw vraag dan binnen 24 uur beantwoorden.

Hulp nodig?

Kijk dan in onze Knowledge Base of zoek direct in de meest gestelde vragen.